Prawo szkolne

              

                                                                               

    Polityka Prywatności

    Zarządzenie w sprawie regulaminów i procedur

              STATUT SZKOŁY

            WSO

              Szkolny program profilaktyczno- wychowawczy

              Procedura organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej

              Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

              REGULAMINY  SZKOLNE

                 Regulamin świetlicy
                 Regulamin czytelni i ICIM
                 Regulamin biblioteki
                 Regulamin stołówki szkolnej
                 Regulamin sali gimnastycznej i hali sportowej
                 Regulamin boiska szkolnego
                 Regulamin dyżurów klasowych  
                 Regulamin przyznawania medalu "Złoty Absolwent "
                 Regulamin korzystania z szafek szkolnych
                 Regulamin  zdalnego nauczania

WYCIECZKI

                 Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim
                 Regulamin Wycieczek Szkolnych
                 Załącznik nr 1
                 Załącznik nr 2
                 Załącznik nr 3
                 Załącznik nr 4
                 Załącznik nr 5
                 Załącznik nr 6

              KONKURSY 

                Zgoda rodziców na udział w konkursie dziecka nie będącego uczniem naszej szkoły - wzór 2
                Zgoda rodziców na udział w konkursie dziecka nie będącego uczniem naszej szkoły - wzór 1

              PROCEDURY SZKOLNE

 Zasady organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego oraz zasady przygotowania szkoły do pracy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19

              Szkolne procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia

                 Procedura zwalniania uczniów oraz usprawiedliwiania nieobecności
                 Jednolite zasady wychowawcze
                 Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej i świadectwa.
                 Procedury dotyczące wynajmu pomieszczeń
                 Umowa najmu pomieszczeń szkolnych
                  Procedura Monitoringu wizyjnego