Kadra Pedagogiczna

                                                               Dyrektor szkoły - mgr Lucyna Bejm               email: dyrektor@sp1wasilkow.pl

                                                                   Wicedyrektor - mgr Henryka Kaczyńska   email: wicedyrektor@sp1wasilkow.pl

  • Szkoła może poszczycić się wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, w skład której wchodzi czterdziestu nauczycieli, w tym pedagog i psycholog.
  • Zapewniamy profesjonalną opiekę nad uczniami o specjalnych potrzebach.
  • 14 nauczycieli posiada kwalifikacje tutora I stopnia i prowadzi indywidualną pracę wychowawczą i/lub edukacyjną z uczniem.
  • Wychowawcy klas i nauczyciele współpracują z zewnętrznymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży; korzystają z Superwizji.
  • Do każdej klasy przypisany jest wychowawca wspierający.
  • Nauczyciele mają doświadczenie w pozyskiwaniu partnerów międzynarodowych do współpracy i wymiany uczniowskiej.
  • Kadra stanowi zgrany zespół, stosujący jednolite zasady wychowawcze oraz współpracujący na wielu płaszczyznach: w zespołach klasowych, przedmiotowych i zadaniowych.

REGULAMINY PRACOWNICZE :

Regulamin Pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Arkusz oceny  pracy własnej nauczyciela

Procedury dotyczące oceny pracy nauczycieli, załącznik do procedur oceny pracy

Regulamin przyznawania nagród Burmistrza Wasilkowa i Dyrektora Szkoły

Regulamin przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Regulamin Rady Pedagogicznej