Harmonogram i zasady zwrotu książek do biblioteki

3/6/2020
Biblioteka

W związku z sytuacją epidemiczną opracowaliśmy zasady pracy biblioteki oraz harmonogram zwrotu podręczników w bieżącym roku szkolnym. Chcemy uniknąć gromadzenia się uczniów, dlatego prosimy o przynoszenie całych kompletów książek w wyznaczonych terminach i godzinach. Każda klasa podzielona została na dwie grupy, proszę przy sprawdzaniu godziny zwrotu kierować się numerem w dzienniku lekcyjnym.

Harmonogram zwrotu podręczników i książek do biblioteki szkolnej.

Koniecznie też prosimy - zapoznajcie się z zasadami, które obowiązują obecnie w naszej bibliotece.

Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej

 

I.           Zasady bezpiecznej obsługi czytelników i postępowania ze zbiorami bibliotecznymi.

 

1.       Działalność biblioteki ze względów bezpieczeństwa ogranicza się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek, które w tym momencie nie będą objęte kwarantanną.

2.       Czytelnicy nie mają wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych.

3.       Każda zwrócona książka obowiązkowo zostaje poddana 3-dniowej kwarantannie(jeśli jest obłożona w plastikową okładkę) lub 24-godzinnej kwarantannie, jeśli jej okładka jest papierowa/tekturowa.

4.       Książki do wypożyczenia podawane będą wyłącznie przez pracownika biblioteki.

5.       Do odwołania Czytelnia pozostaje zamknięta.

 

II.           Zasady bezpieczeństwa przestrzennego i higienicznego dla użytkowników i pracowników.

 

1.       W bibliotece w tym samym czasie przebywać będzie mogła tylko 1 osoba albo Rodzic z dzieckiem poniżej 9 roku życia.

2.       Skraca się czas przebywania w bibliotece na okres niezbędny do zwrotu/wypożyczenia książki.

3.       Zaleca się zachowanie bezpiecznych odległości między użytkownikami oczekującymi na wejście do biblioteki.

 

III.            Zasady zwrotu podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki przez uczniów.

1.       Nauczyciele bibliotekarze przypominają uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usunięcie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia).

2.       Uczniowie zwracają książki i podręczniki zgodnie z opracowanym i podanym do wiadomości harmonogramem.

3.       Osoby zwracające książki wchodzą do szkoły i wychodzą z niej tylko drzwiami głównymi i udają się bezpośrednio do biblioteki.

4.       Stanowisko przyjmowania zwrotów znajduje się przy drzwiach wejściowych do biblioteki/czytelni. Zwracane książki uczeń/rodzic wkłada do przygotowanego przez nauczyciela bibliotekarza worka.

5.       Po upływie okresu kwarantanny książki są zdejmowane ze stanu konta czytelnika/ucznia.

6.       Nauczyciele bibliotekarze przekazują wychowawcom klas i rodzicom listę niezwróconych bądź zniszczonych przez uczniów książek i podręczników.

7.       Za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zwrócić równowartość ich zakupu na podane konto.

8.      Książki (niebędące podręcznikami) zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani odkupić.

9.       Wszelkie pytania dotyczące zwrotów i wypożyczeń można kierować do nauczycieli bibliotekarzy przez dziennik elektroniczny bądź za pośrednictwem wychowawców.

Zestawy podręczników do zwrotu: